ముంగిలి > ఆధ్యాత్మికం, మన సంస్కృతి > గణేష్ చతుర్థి / వినాయక చవితి – శ్రీ వినాయక వ్రత కల్పము

గణేష్ చతుర్థి / వినాయక చవితి – శ్రీ వినాయక వ్రత కల్పము

సెప్టెంబర్ 17, 2012

వినాయక చవితినాడు – ఆ బొజ్జ గణపయ్యను పూజించే విధానాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా అచ్చుతప్పులు లేకుండా కూర్చి ఉడతా భక్తిగా ఆ స్వామివారి భక్తులతో పంచుకుంటున్నాను. అవసరం ఉన్నవారు, ముద్రించుకొని (Print) వాడుకొనడానికి వీలుగా అందించే ప్రయత్నం ఇది.

వినాయక చతుర్థి - వినాయక వ్రతకల్పము

వినాయక వ్రతకల్పము

ప్రకటనలు